• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Informacje:
  • invalid

 

Adres www do logowania się kandydatów do Technikum nr 2 w Chojnicach

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

 

  Zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

Technikum nr 2 w Chojnicach

Rekrutacja do klas pierwszych Technikum nr 2 w Chojnicach jest przeprowadzana na podstawie:

- art. 154 ust. 4, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737);

- Zarządzenia Nr 10/2022 z dnia 28.01.2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 2 w Chojnicach

§ 1

W Technikum nr 2 w Chojnicach na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzany będzie nabór:

do szkół ponadpodstawowych w zawodach:

1)technik ekonomista – 1 oddział

2)technik logistyk – 1,5 oddziału,

3)technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział,

4)technik rolnik – 0,5 oddziału,

Oddział może powstać przy liczbie kandydatów min. 30.

Pół oddziału może powstać przy liczbie kandydatów nie mniejszej niż 10, pod warunkiem, że można połączyć z drugim kierunkiem, tak aby utworzyć cały oddział (min.30 osób).

§ 2

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum decyduje suma uzyskanych punktów, której składnikami są:

1.punkty uzyskane z egzaminu ośmioklasisty, zawarte w zaświadczeniu (maksymalnie 100 punktów).

2.punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szk. podstawowej (maksymalnie 100 pkt.).

3.Inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień tytułu:

-finalisty konkursu przedmiotowego– 10 punktów,

-laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

-finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

2)uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów -tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

3)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ustawy o systemie oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu w przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;

-dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;

-dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów;

-tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

-tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

-tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

4)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na postawie art.22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

-tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

-tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa §2 pkt 3, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4.Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów,

5.Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty;

6.Maksymalna suma punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200.

§ 3

1)Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

2)W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych przez kandydatów komisja będzie brała pod uwagę łącznie następujące kryteria: a)wielodzietność rodziny kandydata,

b)niepełnosprawność kandydata,

c)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3)W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty zastosowanie ma § 8 rozporządzenia MEN z dn. 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego przedszkoli, szkół, palcówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

§ 4

Dokumenty obowiązujące kandydata przyjętego do wybranej szkoły:

1.podanie o przyjęcie do szkoły (druk w Sekretariacie) - podpisane

2.świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3.zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,

4.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

5.dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

6.skrócony akt urodzenia lub dokument tożsamości typu paszport, tymczasowy dowód osobisty – do wglądu, w celu potwierdzenia danych,

7.orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

8.zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w art. art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,

9.inne dokumenty, istotne dla przebiegu rekrutacji.

§ 5

Szczegółowe terminy rekrutacji:

1.od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz.15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu KSEON) wraz z dokumentami

2.od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz.15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,

3.do 20 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

4.21 lipca 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

5.do 25 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie

6.do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz dostarczenie pozostałych dokumentów wymienionych w § 4,

7.29 lipca 2022 r. do godz.14.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

Badania lekarskie w szkole kandydatów do klas pierwszych odbędą się w dniach 22 i 25.07.2022 r.

§ 6

1.Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna zwana dalej komisją na podstawie wskazań Centralnego Systemu Rekrutacji.

2.Komisję powołuje dyrektor T2 Chojnice.

3.W skład komisji wchodzą osoby powołane przez dyrektora szkoły.

§ 7

Do zadań komisji należy:

1.współpraca z Centralnym Systemem Rekrutacji Powiatu Chojnickiego - KSEON,

2.weryfikacja i zatwierdzanie danych wprowadzonych przez kandydatów,

3.ustalenie list kandydatów do klas pierwszych T2 w Chojnicach z ustaleniem liczby punktów zgodnie z określonymi zasadami,

4.przyjmowanie zgłoszeń i bieżące uzupełnianie listy kandydatów w ich napływaniu do szkoły,

5.przygotowanie listy kandydatów po sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów,

6.ogłoszenie list wszystkich kandydatów z ilościami otrzymanych punktów przez kandydata w terminach określonych przez Kuratora Oświaty,

7.przygotowanie list przyjętych do poszczególnych zawodów Technikum nr 2, udzielanie kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru innej szkoły.

§ 8

Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych wraz z informacją o uzyskanych przez nich punktach. Protokół ten przechowany jest w dokumentacji szkolnej.

§ 9

Odwołania od decyzji komisji rozpatruje dyrektor Technikum w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.

§ 10

W przypadku wolnych miejsc w danej szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§ 11

Szkolna Komisja kwalifikuje do każdej klas od 30 do 34 uczniów. Liczba uczniów w klasie pierwszej może ulec zwiększeniu w przypadku uzasadnionych sytuacji losowych (jak np. zmiana miejsca zamieszkania, brak promocji uczniów z pierwszych klas).

§ 12

Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje poprzez wywieszenie list w miejscu ogólnodostępnym dla zainteresowanych w terminach zakończenia poszczególnych etapów rekrutacji. Zatwierdzono na zebraniu komisji rekrutacyjnej w dniu 28.02.2022 r.

 Zatwierdzono na zebraniu komisji rekrutacyjnej w dniu 28.02.2022 r.

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach