• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • invalid

 

Regulamin Rady Rodziców

przy Technikum nr 2 w Chojnicach

 

Podstawa prawna:

 1. 1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie – tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.
 2. 2.    Statut Technikum nr 2 w Chojnicach.

§ 1. Nazwa i zakres działania Rady Rodziców

 1. W Technikum nr 2 w Chojnicach działa Rada Rodziców pod nazwą Rada Rodziców przy Technikum nr 2 w Chojnicach, zwana dalej Radą Rodziców.
 2. Dopuszcza się używania skrótu nazwy w brzmieniu: RR przy T2 Chojnice.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów i wyraża ich interesy wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i organów zewnętrznych Szkoły.
 4. Rada Rodziców realizuje cele i zadania, które zostały określone w w/w przepisach.
 5. Rada Rodziców w realizacji swych zadań współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

§ 2.  Struktura Rady Rodziców i zasady wyboru.

 1. Radę Rodziców tworzą wybrani na pierwszym w roku szkolnym zebraniu oddziałowym rodziców przedstawiciele – po jednym przedstawicielu z każdej rady oddziałowej w Szkole.
 2. Radę oddziałową rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu danego oddziału w każdym roku szkolnym w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby rodziców, prawnych opiekunów uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, prawny opiekun.
 3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice, opiekuni prawni uczniów danego oddziału.
 4. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.
 5. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.
 6. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
 7. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości pełnienia funkcji przez członka Rady Rodziców, w czasie trwania roku szkolnego, zarządza się wybory na następnym zebraniu rady oddziałowej.

    § 3. Organy Rady Rodziców.

 1. Rada  Rodziców Szkoły na swoim pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców, organ kierujący pracami Rady, składający się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza,  skarbnika i dwóch członków.
 2. Prezydium Rady Rodziców ma upoważnienie do bieżącej kontroli i podejmowania decyzji finansowych Rady oraz rozpatrywania bieżących spraw wynikających ze statutowej działalności Szkoły i przepisów obowiązującego prawa oświatowego.
 3. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz, podpisuje zatwierdzone przez Radę Rodziców opinie i wnioski.
 4. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 5. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 6. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 4. Funkcjonowanie Rady Rodziców.

 1. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się raz w miesiącu lub w miarę bieżących potrzeb.
 2. Posiedzenia  Rady Rodziców w pełnym składzie odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 3. Na posiedzenia Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców zaprasza się Dyrektora Szkoły, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i inne osoby.
 4. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady lub na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
 5. Posiedzenia Rady Rodziców, o których mowa w pkt. 4, zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady Rodziców co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 6. Posiedzenia Rady Rodziców oraz Prezydium są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków.
 7. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane. Numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 8. Protokoły posiedzeń są przyjmowane przez Radę Rodziców i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków.
 9. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

10. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

11. Opinie Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

§ 5. Kompetencje Rady Rodziców

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1)    przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wniosków oraz opinii dotyczących spraw uczniów i funkcjonowania Szkoły;

2)    występowanie do organu prowadzącego i organu nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;

3)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego;

4)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Profilaktyki;

5)    opiniowanie projektu oceny, za okres stażu, dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego;

6)    ustalenie wysokości dobrowolnych składek rodziców na dany rok szkolny;

7)    uchwalenie rocznych preliminarzy wydatków Rady Rodziców;

8)    podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności finansowej Rady Rodziców;

§ 6.  Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców.

 1. Członkowie Rady mają prawo do:

1)    dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;

2)    wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;

3)    głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez szkołę.

 1. Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady Rodziców.

§ 7.  Fundusze Rady.

 1. Fundusze Rady Rodziców stanowią dobrowolne składki rodziców, prawnych opiekunów oraz darowizny osób i instytucji, wpływy z imprez organizowanych przez Radę oraz innych źródeł.
 2. Wysokość dobrowolnej składki rodziców proponuje Rada Rodziców na ostatnim posiedzeniu danego roku szkolnego i dotyczy ona roku następnego.
 3. Zebrane fundusze Rada Rodziców przeznacza na sfinansowanie zadań ujętych w preliminarzu wydatków na dany rok szkolny, wydatkowanie funduszy realizuje, zgodnie z przyjętym preliminarzem i po akceptacji Prezydium Rady, Dyrektor szkoły.
 4. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i wychowawca klasy.
 5. Zebrane środki finansowe Rady Rodziców mogą być wydatkowane w szczególności na:

1)    dofinansowanie imprez, wycieczek oddziałowych, dekorację sali lekcyjnej, i inne wydatki na rzecz wszystkich uczniów danego oddziału, do wysokości 30% wpłat z dobrowolnych składek rodziców tego oddziału, po uzyskaniu 50% wpłat klasy;

2)    zakup nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego;

3)    zakup nagród i upominków w konkursach przedmiotowych i zawodach szkolnych;

4)    zakup dyplomów i podziękowań dla uczniów i rodziców;

5)    wyjazdy uczniów na konkursy, zawody, itp.

6)    dofinansowanie imprez szkolnych,

7)    zakup materiałów dekoracyjnych na konkursy, wystawy, imprezy szkolne;

8)    doposażenie lub modernizację sal lekcyjnych i pracowni.

  § 8. Obsługa księgowo – rachunkowa Rady Rodziców.

 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców zatrudnia się na umowę o dzieło osobę mającą odpowiednie uprawnienia.
 2. Skarbnik Rady pełni bezpośredni nadzór nad osobą zajmującą się obsługą księgowo-rachunkową.
 3. Rada Rodziców posiada konto bankowe, na którym gromadzone są środki finansowe Rady i prowadzona jest bieżąca obsługa finansowa.
 4. Osoba prowadząca obsługę księgowo-rachunkową prowadzi kasę gotówkową, w celu zapewnienia płynności wpływów i wydatków.
 5. Zasady księgowania i rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

§ 9. Postanowienia końcowe.

 1. Rada Rodziców ma prawo posługiwać się pieczęcią podłużną  o treści:

Rada Rodziców przy Technikum nr 2 w Chojnicach, ul. Dworcowa 1, 89-620 Chojnice.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2012/13.

 

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach